Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, cụ thể sẽ theo thỏa thuận khi khách hàng mua sản phẩm của chúng tôi.

Trường hợp số lượng ít thì thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.